Späť do obchodu

Registrácia

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

      1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je BP Holsters, s.r.o.,Textilná 6264, 03401 Ružomberok IČO: 46958665, DIČ: 2023669615, tel. +421903149414, e-mail: bpholsters@bpholsters.com (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať len prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho. Iný spôsob objednávky nemusí byť predávajúcim akceptovaný alebo môže spôsobiť nedodanie tovaru.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín a to zaslaním e-mailu o vybavovaní jeho objednávky vo vybraných prípadoch telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo bez ďalšieho upozornenia zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) vystavená cena tovaru bola chybná
c) tovar predávajúcemu nedodal výrobca alebo dodávateľ

 1. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH. 
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena poštovného nezávisí od ceny alebo hmotnosti tovaru. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Toto neplatí v prípade osobného odberu.

3.3 Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny všetkých tovarov sa môžu sa líšiť od cien v predajniach. Tovary uvedené na tejto stránke neslúžia ako ponuka tovarov v predajniach.

3.4 Cena uvedená pri tovare je platná len v čase zobrazenia ceny kupujúcemu a pri objednávaní tovaru. Cena tovaru v objednávke sa nemení pri znížení alebo zvýšení ceny tovaru v budúcnosti.

 1. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Ak si kupujúci zvolil platbu prevodom na účet, túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
4.2 Platba pre kupujúceho zo Slovenska je možná iba v EUR. Kupujúci z ostatných krajín platia za tovar bankovým prevodom v mene EUR, pričom mu banka odráta ekvivalentnú sumu v príslušnej mene.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
4.4. Predávajúci si vyhradzuje zmenu druhu platby a to z dobierky na prevod na účet, ak zákazník v predchádzajúcich obdobiach neprevzal tovar alebo stornoval objednávku po jej odoslaní. Predávajúci je povinný o tom e-mailom informovať zákazníka. Zákazník má právo po takejto zmene stornovať bezodplatne objednávku.

 1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov od 7 do 10 dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 1. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) Slovenskou poštou. Cena dopravy v rámci Slovenskej Republiky je 2,50€ s DPH. V prípade dobierky sa účtuje poplatok 1€. Pri nákupe nad 150€ je doprava zdarma.

 1. b) pri doručení do iného štátu ako Slovenská republika sa tovar doručuje prostredníctvo Slovenskej pošty. Cena dopravy do Českej republiky je 5,50€, do EU a Ruska je cena dopravy 7,10€ a do ostatných štátov 9,10€. Pri nákupe nad 250€ je doprava zdarma do celého sveta.
 2. c) osobný odber – zadarmo

6.2 Osobný odber je možný v sídle predávajúceho na adrese Textilná 6264, 03401 Ružomberok. O tom, že tovar je pripravený na prevzatie bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. Tovar je pripravený na prevzatie v dodacej lehote uvedenej v bode 5.1.
6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.5 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru. V opačnom prípade je záručným listom faktúra a kupujúci je povinný si ju uchovať pre prípad reklamácie.
6.6 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.8 Predávajúci nesmie zmeniť cenu za spôsob dopravy, ktorý si vybral Kupujúci

 1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ) a tento tovar mu bol doručený kuriérom alebo poštou.
7.3 Tovar na vrátenie musí byť:

 1. a) nepoškodený,
  b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
  c) v nepoškodenom vnútornom a vonkajšom obale
  d) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.4 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese BP Holsters, s.r.o.,Textilná 6264, 03401 Ružomberok, e-mail: bpholsters@bpholsters.com. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Občianskym zákonníkom a príslušnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Pri nákupe tovaru obdrží kupujúci potvrdený záručný list. V opačnom prípade sa za záručný list považuje faktúra (prípadne jej kópia), ktorú je potrebné zachovať pre prípady reklamácie.
8.3 Na kydexové púzdra SVAROG vlastnej výroby držíme predĺženú záruku v trvaní 10 rokov od predaja.
8.4 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

8.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.6 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, kópie faktúry, dodacieho listu a originál záručného listu – ak bol doručený s tovarom. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.7 Tovar na reklamáciu kupujúci posiela bez dobierky a s doručením na adresu predávajúceho, inak zásielka nebude prevzatá.
8.8 Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári spoločnosťou BP Holsters, s.r.o. prostredníctvom stránky www.bpholsters.com v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely spracovania objednávky a jej následného doručenia. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

 1. Záverečné informácie

11.1 Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ, Námestie slobody 2, 03401 Ružomberok a Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1.

11.2 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to až potom čo Kupujúci Predávajúceho kontaktoval so žiadosťou o nápravu a Predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal  viac ako 30 dní. Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt systému alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej platformy, ktorú nájde na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.3 Všetky informácie uvedené ako popis tovaru alebo rozšírený popis tovaru, sú informácie prebraté od výrobcu alebo dovozcu tovaru do Európskej únie. Tieto informácie sa môžu od skutočného popisu tovaru líšiť. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi popisom alebo rozšíreným popisom tovaru uvedenom na týchto stránkach a skutočnosťou.

11.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.6.2019 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

V Ružomberku, 1.2.2021

Späť do obchodu